Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL ANGÉLIQUE JOOSTEN

 

Artikel 1 – Algemeen


1.1  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden,  van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Angélique Joosten en de koper.

1.2  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod van Angélique Joosten.

1.3   Door middel van het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden van de webwinkel van Angélique Joosten.

1.4   Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan.
        Angélique Joosten garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in principe geen aanleiding zijn tot schadevergoeding/en of ontbinding van de overeenkomst.

1.5   Angélique Joosten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 – Levering

2.1  Angélique Joosten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten

2.2  Met uitzondering van uniek op maat gemaakte producten zijn de producten  doorgaans uit voorraad leverbaar. Soms kan het zijn dat een product (tijdelijk) is uitverkocht.
       Angélique Joosten houdt dan de bestelling aan. Indien levering van het bestelde product binnen 30 dagen onmogelijk blijkt wordt dit schriftelijk aan de koper medegedeeld. De koper heeft dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

2.3  Voor leveringen buiten Nederland  worden verzendkosten in rekening gebracht.

2.4  Angélique Joosten is niet aansprakelijk voor foutieve aangeleverde contactgegevens en adresgegevens.

Artikel 3 - Prijzen

3.1  De in de webwinkel vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en  exclusief verzendkosten.

Artikel 4 – Betaling

4.1  Betaling dient te geschieden  door middel van vooruitbetaling, via Ideal of bank/giro. Zodra de betaling bijgeschreven is wordt overgegaan tot levering.

4.2  Betaling voor uniek op maat gemaakt tafellinnen dient te geschieden door 50% vooruitbetaling bij opdracht en de overige 50% bij goedkeuring schetsvoorstel.

Artikel 5 – Retourneren niet uniek op maat gemaakte producten

5.1  Niet uniek op maat gemaakte producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangstdatum zonder opgave van reden worden geannuleerd.

5.2  Tijdens de bedenktijd dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden.
       Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal men het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Angélique Joosten retourneren, conform de door Angélique Joosten verstrekte instructies.
       De kosten en het risico van de retourzending zijn voor de koper.

5.3  Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient men het modelformulier in te vullen en te zenden aan info@angeliquejoosten.nl. Nadat het modelformulier door Angélique Joosten is ontvangen heeft men nog een termijn van 14 dagen om het product te retourneren.
       Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4  Binnen 14 dagen na herroeping zal Angélique Joosten het betaalde bedrag terug betalen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het product reeds terug is ontvangen door Angélique Joosten of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

5.5  Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Angélique Joosten heeft teruggezonden is de koop een feit.

Artikel 6 – Retourneren uniek op maat gemaakte producten

6.1  Uniek op maat gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd. Dit is een uitzondering op het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Persoonsregistratie / privacy

7.1   Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel van Angélique Joosten worden gegevens verwerkt in het klantenbestand.
        Alle gegevens die u doorgeeft, worden door Angélique Joosten opgeslagen in een beveiligde database en zijn bestemd voor de eigen bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen.
        Gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1  De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Angélique Joosten ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie berusten bij Angélique Joosten, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2  Indien en voor zover Angélique Joosten producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat koper er voor in dat geen
       inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Angélique Joosten voor aanspraken met derden ter zake en vergoedt alle door Angélique Joosten in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1   Bij ontdekking van eventuele fouten, nadat het schetsvoorstel voor uniek op maat gemaakt tafellinnen door koper is goedgekeurd, is Angélique Joosten niet aansprakelijk.

9.2   Voor eventuele taalfouten in de teksten in de niet uniek op maat gemaakte producten is Angélique Joosten niet aansprakelijk.

9.3   Angélique Joosten is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in de informatie op de website.

9.4   Angélique Joosten kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1  Op de overeenkomsten tussen koper en Angelique Joosten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.